Page 3 - Czeneka 33
P. 3

CZE-NE-KA      VIII Mie¸dzynarodowy FESTIWAL POLONEZA w Polsce


                      4–25 czerwca 2022 r.
        th
    The 8 International POLONAISE FESTIVAL in Poland 4–25 June 2022


    Polonez – ponadczasowe piękno tańca i muzyki w 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki
            Polonaise – timeless beauty of music and dance
           on the 150th anniversary of Stanisław Moniuszko’s death.
                                            Partnerzy wydarzenia
                                               Partners
    Już po raz ósmy CZE-NE-KA Fundacja Przyjaźni  For the eight time CZE-NE-KA Foundation
   Ludzi i Zwierząt, wraz z działającym w jej ramach  for Human and Animal Friendship together with
   Zespołem Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA,  the associated Ensemble of Historical Dance CHO-
   mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w pięknym  REA ANTIQUA have the honour to invite you to
   i barwnym przedsięwzięciu, jakim jest organizowany  participate in a beautiful and colourful event we
   przez nas VIII Międzynarodowy FESTIWAL POLO- organise: the 8th International POLONAISE FES- Gmina Sadowne
   NEZA w Polsce.           TIVAL in Poland.               Commune Sadowne
    W tym roku partnerami naszych działań są: Muzeum  This year, the partners of our activities are
   Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego i podobnie  the Museum of John Paul II and Primate Wyszyński
   jak w roku ubiegłym, Gmina Sadowne. as well as, like in the previous year, Sadowne
    Tegoroczny Festiwal rozpocznie się 4. czerwca  Commune.
   konferencją prasową poświęconą polonezowi – nie- This year’s Festival will begin on 4 June with  Patronat honorowy
   materialnemu dziedzictwu narodowemu Polski i debatą  a press conference devoted to the polonaise – intan- Honorary Patronage
   pt. „Tożsamość narodowa siłą pokoleń”. Wydarzenie  gible national heritage of Poland, and the debate  Wójt Gminy Sadowne
   to odbędzie się w niezwykłym miejscu, w Oddziale  titled “National identity as the strength of genera- Waldemar Cyran
   Muzeum przy pl. Bankowym, czyli w budynku Kolekcji  tions”. The event will be held in a remarkable place,
   im. Jana Pawła II, w zabytkowym gmachu dawnego  in the Museum’s Branch at Bankowy Square that
   Banku Polskiego, który został zbudowany w latach  houses the John Paul II collection, in the historic
   1825–1828, wg projektu wybitnego architekta Anto- building of the former Bank of Poland which was
   nio Corazziego. Festiwal zakończy się 25. czerwca  erected in 1825–1828 according to the design of an
   w Sadownem.             outstanding architect Antonio Corazzi. The Festival
     Sukces, jaki osiągnął Festiwal w ubiegłym roku  will conclude on 25 June in Sadowne.
   w gminie Sadowne i wielkie zaangażowanie jego  The success which the Festival had last year
   włodarzy oraz naszego kolegi z Zespołu, Alfreda  in the Sadowne commune and great commitment of  Patronat medialny
   Robaka – mieszkańca tej gościnnej Gminy, zade- its authorities and of Alfred Robak, our colleague  The media patronage
   cydowały o naszej dalszej współpracy i organizacji  from the Ensemble and a resident of the hospitable
   finałowego koncertu ponownie w tym miejscu. Commune, determined our continued cooperation and
    Patronat medialny objęły: Stowarzyszenie Polskich  organisation of the final concert again in Sadowne.
   Mediów, WIG, Stowarzyszenie Zostań w Polsce, portal  The event has the media patronage of: Sto-
   „Odkrywamy idoli” i portal „wolnasobota.pl”. Honorowy  warzyszenie Polskich Mediów, WIG, Stowarzyszenie
   patronat nad Festiwalem objęła Ambasada Meksyku  Zostań w Polsce, portal „Odkrywamy idoli” and
   i Wójt Gminy Sadowne – Waldemar Cyran. portal “wolnasobota.pl”.
    Jak od lat, tak i w tym roku wspiera nas Firma  Honorary patronage of the Festival: the Embassy
   Aries Power Equipment Sp. z o.o, – Generalny  of Mexico and Leader of the Sadowne Commune
   dystrybutor Honda Power Equipment w Polsce, firma  – Waldemar Cyran.
   SANTE i firma ZING.          Like in the previous years, we are supported
    Celem Festiwalu jest pokazanie ponadczasowego  by Aries Power Equipment Sp. z o.o, general dis-
   piękna Poloneza, podziwianego do dnia dzisiejszego.  tributor of Honda Power Equipment in Poland, by
   Organizując Festiwal chcemy promować dawną kulturę  SANTE and by ZING. The objective of the Festival
   polską, naszą tożsamość oraz nasze dziedzictwo  is displaying the timeless beauty of the Polonaise,  Sponsorzy Sponsors
   narodowe i historyczne.       admired to this day.
    Na jednej scenie pragniemy zaprezentować zarówno  The objective of the Festival is displaying the time-
   amatorskie (i nie tylko) zespoły muzyczne oraz artystów  less beauty of the Polonaise, admired to this day.
   z polski i zagranicy, którzy występując w jednej z trzech  By organising the Festival, we want to promote
   kategorii: instrumentalnej, tanecznej oraz wokalnej,  ancient Polish culture, our identity and our national
   zaprezentują poloneza z tych właśnie perspektyw. and historical heritage.
    Do udziału w Festiwalu zaprosiliśmy niezwykłych  On one stage we want to present both amateur  od 1992r. ®
   wykonawców, którzy podkreślają swoją narodową  and professional musical groups and artists from
   tożsamość poprzez taniec, komponowanie i wyko- Poland and abroad who will perform in one of three
   nywanie muzyki, śpiew, a nawet tworzenie poezji.  categories: instrumental, dance, and singing, and
   Na kolejnych stronach naszego pisma można zapoznać  who will present the polonaise from their perspective. PPHU ARDPOL Alfred Robak
   się z tegorocznymi uczestnikami Festiwalu: zespołami  To participate in our Festival, we invited extraor- Ocięte 22A, 07-140 Sadowne
   i indywidualnymi wykonawcami.    dinary performers who emphasise their national
                                                        3
   Nr 33 – 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8