Page 4 - Czeneka 33
P. 4

www.czeneka.org
                      www.sadowne.pl
                                           www.sadowne.pl

      Dzięki sponsorom i wolontariuszom wydawany jest kolejny numer naszego
     czasopisma i ogólnie możliwa jest organizacja tego wydarzenia. Festiwal popro- identity through dance, composing and playing music, singing, and even poetry.
     wadzą: znakomita prezenterka telewizyjna Zofia Czernicka, Paweł Świętorecki  In the rest of our magazine you can learn more about the performers at this
     i Mirosław Perzyński.                 year’s Festival: ensembles and soloists.
                                 Publication of another issue of our magazine, as well as the organisation of
                                the event is possible thanks to sponsors and volunteers. The Festival will be
                                hosted by an excellent TV presenter Zofia Czernicka, Paweł Świętorecki and
                                Mirosław Perzyński.
                                 The polonaise is among the most beautiful national Polish dances. Last year
                                an initiative was launched to inscribe the POLONAISE on the list of UNESCO
                                intangible heritage. The goal is not only the promotion of the polonaise, but
                                also protection and preservation of the living traditiona dn practice of this dance.
                                            th
                                               th
                                 It was developed at the turn of 16 and 17 century. Its prototype was a folk
                                dance named chodzony, pieszy, łażony, chmielowy or gęsi. It is hard to imagine
                                a Polish court or manor house without dancing. It added colour to the life of the Pol-
                        Polonez jest zaliczany  ish gentry, and no festive celebration could have been held without it. People were
                       do najpiękniejszych pol- dancing it everywhere: from the royal court to manors, rich town-houses and even
                       skich tańców narodowych.  inns. Dances were the basis of every ball, and Polonaise was always the opening
                       W ubiegłym roku rozpo- one. In Polish manors, the Polonaise was the element of the ceremonial – a parade
                       częto starania o wpisanie  of the gentry before
                       POLONEZA na listę Nie- a monarch. As it is
                       materialnego Dziedzictwa  now, it was danced
                       UNESCO.      at the beginning
                        Ma to na celu, nie  of every ball to
                       tylko promocję poloneza,  underline its sol-
                       ale też ochronę i zabez- emn character.
                       pieczenie żywej tradycji  In the 18 century
                                   th
                       i praktyki tego tańca. it gained popular-
                        Powstał on na prze- ity among Paris
                       łomie XVI i XVII wieku.  nobility and even
                       Jego pierwowzorem był  at the royal court.
                       taniec ludowy występu- Prince Kazimi-
                       jący pod różnymi nazwami  erz Nestor Sapie-
                       takimi jak: chodzony, pie- cha wrote while
     szy, łażony, chmielowy, gęsi. Trudno wyobrazić sobie polski dwór królewski, czy  being in Paris that
     szlachecki bez tańca. Uatrakcyjniał on życie szlachty, a żadna huczna zabawa “it was danced
     nie mogła się bez niego odbyć. Tańczono wszędzie, od dworu królewskiego,  in Polish costumes,
     przez dwory magnackie, szlacheckie, bogate domy mieszczańskie, a nawet karczmy.  which were not
     Podstawą każdego balu były tańce, a otwierał je właśnie polonez. Na dworach  very similar to
     polskich polonez stanowił element ceremoniału i był paradą szlachty przed monarchą.  ours but… pretty”.
     Tańczony na rozpoczęcie balów, podobnie jak obecnie, dla podkreślenia ich uroczy- There it was also
     stego charakteru. W XVIII dotarł na paryskie salony, a nawet na dwór królewski.  named in a French
      Książe Kazimierz Nestor Sapieha pisał z Paryża, że: „tańczono go w strojach  manner – danse
     polskich, nie całkiem podobnych do naszych, ale …ładnych”. Tam też zaczęto  polonaise, meaning
     określać go z francuska danse polonaise, czyli taniec polski. Tańce przychodziły  a Polish dance. Dif-
     i odchodziły, a polonez trwał…. Maria Ludwika Gonzaga, żona dwóch królów  ferent dances had
     polskich, Władysława IV i Jana Kazimierza, stwierdziła „Nie znam tańca, który  come and gone,
     by tak uprzejmość, powagę i przyjemność razem łączył”. but the Polonaise
      Wielki kompozytor epoki baroku Jerzy Filip Teleman w liście do Jana Sebastiana  still prevailed. Maria
     Bacha pisał, że „polska pieśń zdoła cały świat porwać do tańca”. Ludwika Gonzaga,
    4                                                Nr 33 – 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9