Page 8 - Czeneka 33
P. 8

www.czeneka.org                        Uczestnicy Festiwalu

               Uczestnicy Festiwalu      Zespół Tańca Historycznego              The Ensemble of Historical Dance

         CHOREA ANTIQUA                    “CHOREA ANTIQUA”


                     Zespół powstał w 1988 roku  The Ensemble was founded in 1988 as an
                    przy Klubie Tanecznym FAN-TAN  amateur group within the FAN-TAN Dance Club.
                    jako zespół amatorski, który posta- Its main goal was to reativate the tradition, culture
                    wił sobie za cel reaktywację tra- and court dances from the golden age of Poland.
                    dycji kultury i tańców dworskich  The grcoup is now officially a section of the CZE-
                    z czasów świetności naszego  NE-KA Foundation, as most of its members are
                    kraju. Obecnie formalnie stanowi  at the same time volunteers and board members
                    sekcję CZE-NE-KI, gdyż część  in the organisation.
                    jego członków to wolontariusze  For more than 34 years the Ensemble has
                    i członkowie Zarządu Fundacji.  performed and has promoted original court dances
                    Od ponad 34 lat Zespół prezentuje  from the Renaissance to early Baroque to late
                    i popularyzuje oryginalne choreo- Romanticism. Through showing to the wide public,
                    grafie tańców dworskich, od wcze- dances from previous eras and court etiquette,
                    snego renesansu poprzez barok  the ensemble wishes to point out to the society
                    aż do późnego romantyzmu.  the less known facts from history other than folk
                    Poprzez pokazywanie szerokiemu  dance or ballet. The founder of FAN-TAN Club as later of the Ensemble “CHO-
     gronu publiczności tańców                  REA ANTIQUA” and its current manager is Maria Czerwinska, who for
     minionych epok, obowią-                   her activity in culture has been decorated by the Minister of Culture
     zującej etykiety dworskiej,                 with “Meritorious Culture Activist” and for charity activity with “Order
     pragnie zwrócić uwagę                   of the Smile” by the children.
     społeczeństwa na mniej                     She obtained her expert knowledge about court dance at Academie
     znane fakty w histo-                   Internationale de Dances et Musiques Anciennes in France in class of
     rii i na inne tańce niż                   the most distinguished Italian dancer and choreographer Andrea Franca-
     taniec ludowy czy balet.                   lanci and then from Lieven Baert from Belgium and Dorothe Weltboter.
     Założycielką Klubu FAN –                     The CHOREA ANTIQUA Ensemble performed at many prestigious
     TAN jak i później Zespołu                   events and festivals, as well as national and international medieval tourna-
     CHOREA ANTIQUA,                       ments and fairs. It took part in the event surrounding the Battle of Grun-
     i jego nadal obecnym                   wald reconstruction, as well as in the show “Spotkanie sprzed 1000 lat”
     kierownikiem jest Pani
     Maria Czerwińska, która za swoją działalność w dziedzinie kultury została odzna- (“The Meeting from
     czona przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, a przez dzieci  1000 years ago”)
     za działalność charytatywną Orderem Uśmiechu. Swoją fachową wiedzę o tańcu  during the Mille-
     dworskim zdobywała w Academie Internationale de Dances et Musiques Anciennes  nary of the Con-
     we Francji w klasie najwybitniejszego włoskiego tancerza i choreografa Andrei  gress of Gniezno.
     Francalanci, a później u Lieven’a Baert’a z Belgii i Dorothe Weltboter. The ensemble
      Zespół CHOREA ANTIQUA był gościem wielu prestiżowych imprez i festiwali,  played in following
                                films: “The Mas-
                                ter and Margarita”
                                directed by Maciej
                                Wojtyszko, “A guy
                                (not) needed
                                at once” and
                                in the TV Theatre “Rejtan”. Moreover, it performed in: “Gardens of Queen
                                Bona”, “The Retinue of Queen Bona” and “Barbara Radziwillowna”. Furthermore,
                                it danced at the Golub-Dobrzyn Castle, Gniew Castle, Lazienki Palace and
                                Northern Theatre in Warsaw, at the Royal Castle in Warsaw. One of the most
                                memorable performances of the Ensemble took place during the opening of
                                the “700th Anniversary of the White Eagle” exhibition, where it won the hearts
                                of the international audience.
                                  CHOREA ANTIQUA has also performed abroad, e.g. in 2013 on the Inter-
                                national Polonaise Festival in Belarus, one pair from the Ensemble was specially
                                distinguished and applauded by the audience for the performance of Maciej
                                Radziwiłł’s Polonaise in D Major. This exceptionally beautiful festival had become
                                part of the Ensemble’s performance calendar.
                                 The Ensemble performed also in Denmark, Ukraine (in such cities as Lvov,
    8                                                Nr 33 – 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13