Page 6 - Czeneka 33
P. 6

www.czeneka.org


                       Stanisław Moniuszko
        twórca Polskiej Opery Narodowej              creator of the Polish national opera

            150. rocznica śmierci             on the 150th anniversary of the composers death
                                                     ’
            (5.05.1819 – 4.06.1872)                  (5.05.1819 – 4.06.1872)


      Jak wielu polskich ludzi sztuki Stanisław Moniuszko przyszedł na świat  Like many eminent Polish artists, Stanisław Moniuszko was born in Polish
     na Kresach. Jego miejscem rodzinnym był folwark w Ubielu, 30 km od Mińska  Eastern Borderlands. His family home was the manor in Ubiel, 30 km from Minsk,
     na obecnej Białorusi. Rodzic; Czesław i Aleksandra z Madżarskich, typowa  currently in Belarus. His parents, Czesław and Aleksandra née Madżarska, were
     szlachta-ziemianie, herbu Krzywda. Ojciec oficer wojsk napoleońskich, matka  typical landed gentry with the family crest of Krzywda. His father was an officer
     uzdolniona muzycznie, miała w swoim rodowodzie Ormianina, producenta pasów  in the Napoleon’s army, and his musically gifted mother counted among her
     kontuszowych w słynnym z ich wyrobu mieście Słuck. Stasio był jedynym  ancestors an Armenian manufacturer of belts worn with traditional noblemen’s robes,
     dzieckiem, na dodatek słabego zdrowia co w tamtych czasach nie rokowało  who was famous for his craft in the town of Słuck. Young Stasio was the only
     dobrze na przyszłość. Rok 1819 był dobrym rokiem dla Królestwa Polskiego,  child, and of feeble constitution to boot, which at that time did not bode well.
     które co prawda nie obejmowało swoimi granicami jego małej ojczyzny ale  The year 1819 was a good year for the Congress Kingdom of Poland that, alas,
     również było częścią Imperium Rosyjskiego. Po zawierusze wojen napoleońskich  did not encompass his little homeland, but was equally a part of the Russian
     zaczął się dłuższy i owocny czas pokoju w tej części Europy. Edukacje muzyczną  Empire. After the turmoil of the Napoleonic Wars, a longer and more prosperous
     rozpoczął pod okiem matki, a po przeniesieniu się do Mińska u Dominika  period of peace has begun in this part of Europe. Moniuszko began his musical
     Dziewanowskiego, a następnie już w Warszawie u kompozytora, organisty,  education under his mother’s direction, and after the move to Minsk he studied
     pedagoga, Augusta Freyera. Odbywał tam swoistą praktykę: prowadził chór,  under Dominik Dziewanowski, then in Warsaw with the composer, organist and
     poznawał techniki dyrygentury. Pierwszym warszawskim adresem Moniuszki jest  pedagogue August Freyer. It was an apprenticeship of sorts: he conducted a choir
     Żoliborz a następnie Pałac Staszica na Krakowskim Przedmieściu. U Freyera  while learning conducting techniques. Moniuszko’s first address in Warsaw was
     pierwszy raz spotyka się z muzyką ludową. Jednakże pogorszenie sytuacji  in the district of Żoliborz, and then the Staszic Palace in Krakowskie Przedmieście
     finansowej zmusza rodzinę do powrotu do Mińska, w którym to Stanisław pobiera  Street. It is at Freyer’s that he has encountered folk music for the first time.
     nauki w miejscowym gimnazjum. Następnie kilkumiesięczny pobyt w Wilnie  However, the deteriorating financial situation forced the family’s return to Minsk
     bardzo rozwija jego wyobraźnię muzyczną. Poznaje opery Belliniego, Mozarta,  where Stanisław attended the local gymnasium. Subsequently, several months spent
     Rossiniego, Webera. Tam też poznaje Aleksandrę Mullerówne, swoją przyszłą  in Vilnius significantly developed his musical imagination. He discovered the ope-
     żonę, z którą się zaręcza. Po czym wyjeżdża na trzyletnie studia do Berlina.  ras by Bellini, Mozart, Rossini and Weber. This is also when he met Aleksandra
     Kształcił się tam u Carla Fryderyka Rungenhagena, kompozytora, który prowa- Mullerówna, his future wife, and they got engaged. Then he left for 3 years to
     dził Singakademie. Powstają wówczas jego pierwsze dzieła „Trzy śpiewy” do słów  study in Berlin. He studied under Carl Friedrich Rungenhagen, a composer running
     Adama Mickiewicza. Po powrocie do Wilna żeni się z Aleksandrą Mullerówną.  the Singakademie. In this period, he created his first pieces: “Three Chants” set
     Jego małżonka oprócz zalet kobiety i matki była jeszcze na dodatek bogata  to the poems of Adam Mickiewicz. After returning to Vilnius he married Aleksan-
     z domu, co znacznie ułatwiało przyszłe pożycie, biorąc pod uwagę, że para  dra Mullerówna. In addition to her merits as a woman and a mother, Moniuszko’s
     doczekała się dziesięciorga dzieci. Pomimo posagu żony Moniuszko zawsze  wife was independently wealthy which made their future life much easier, consid-
     dramatycznie poszukiwał dobrze płatnych stanowisk aby zapewnić byt dzieciom,  ering that the couple had in total ten children. Despite his wife’s dowry, Moniuszko
     żonie, opłacić guwernantki i służącą. W Wilnie pracował jako organista w kościele  was always desperately looking for well-paid positions to provide for his family,
     św. Jana, grając na najpiękniejszych organach na Litwie. Udzielał też lekcji gry  and afford governesses and domestics. In Vilnius he worked as the organist in St.
     na fortepianie. Wtedy komponuje swoje pierwsze operetki i operę „Sielanka”. John’s church, playing the most beautiful organ in Lithuania. He also gave piano
     W 1842 r. wpadł na pomysł skomponowania i wydania pieśni narodowych.  lessons. That was when he composed his first operettas and the opera “Idyll”.
     Opisywał tak swoje założenie muzyczne: „Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór  In 1842 he had the idea to compose and publish national songs. This is how
     śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Wiersze starałem się  he described his musical premise: “My songbook will feature a collection of songs
     wybierać z najlepszych naszych poetów”. Ta forma wokalno-muzyczna świetnie  for a solo voice accompanied by a piano forte. For lyrics, I strove to choose
     wpisywała się w ówczesną praktykę domowego muzykowania w mieszczańskich  from our best poets.” This vocal and musical form was in line with the contem-
     salonach i wiejskich dworach. W sumie wydanych zostało 12 zeszytów zawie- porary practice of singing and playing music at home in bourgeois salons and
     rających 267 pieśni. Pieśni w ostateczności aby uniknąć kłopotów z carską  country estates. In total, 12 issues collecting 267 songs were published. To avoid
     cenzurą zyskały nazwę „domowe” a całość „Śpiewnik domowy”. Oprócz celów  problems with the imperial censorship, the publication appeared under the title
     artystycznych Moniuszko myślał o dopływie gotówki licząc na wielu prenumera- “Home Songbook”. Apart from artistic goals, Moniuszko counted on a cash influx
     torów zeszytów śpiewnika. Śpiewnik przyjęty został entuzjastycznie. Istotnie  due to the many subscribers of the Songbook’s issues. It was received enthusi-
     zawiera wszystko, co stanowi o bogactwie polskiej kultury. Bogata warstwa  astically. Indeed, it contains everything that makes Polish culture so rich. A diverse
     muzyczna, teksty poetyckie narodowych poetów: Adama Mickiewicza, Antoniego  musical fabric, lyrics by national poets: Adam Mickiewicz, Antoni Odyniec, Jan
     Odyńca, Jana Kochanowskiego, Władysława Syrokomli. Zaklęte są w nich  Kochanowski, Władysław Syrokomla. They conceal a wealth of Polish customs,
     polskie obyczaje, krajobrazy, legendy. Pieśni budują sielankowy mit dawnej  landscapes and legends. These songs build an idyllic myth of the ancient Poland.
     Polski. W 1847 r. poznał Włodzimierza Wolskiego przedstawiciela warszawskiego  In 1847, Moniuszko met Włodzimierz Wolski who belonged to Warsaw literary
     środowiska literackiego. Było to wydarzenie bardzo ważne dla dalszej kariery  circles. It was a crucial event for Moniuszko’s subsequent career, as it was
     Moniuszki. To właśnie Wolski, poeta, pisarz, librecista, napisał libretto opery  Wolski – poet, writer, and librettist – who wrote the libretto to the opera “Halka”.
     „Halka”. Na początku dwa akty a później dwa następne. W 1857 r. dyrektor  Initially two acts, and then two more. In 1857, director of the Warsaw Opera Jan
     Opery Warszawskiej, Jan Quatrini zadecydował o wystawieniu „Halki”. Pierwszą  Quatrini decided to stage “Halka”. The first performer in the role of Hanka was
     wykonawczynią roli Hanki była pieśniarka Paulina Rivoli. Wielkie powodzenie  singer Paulina Rivoli. The great success of the opera enabled Moniuszko to travel
     opery „Halka” umożliwia Moniuszce podróż po krajach Europy Zachodniej. Poznaje  across Western Europe. He met Franz List who played his pieces, conducted by
     Ferenca Lista, który gra jego utwory, a Bedrich Smetana dyryguje. Prasa  Bedrich Smetana. Western press compared him to Verdi. Another journey, this
     zachodnia porównuje go z Verdim. Kolejna podróż tym razem na wschód pozwala  time eastbound, enabled him to meet Russian musicians from the Mighty Five,
    6                                                Nr 33 – 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11